Noodklok
In een gesprek op 19 maart j.l. heeft het bestuur bij de gemeente en het waterschap de noodklok geluid over het dichtgroeien van de waterplas in het park. Door de geringe diepte van de plas (60 cm) groeit deze steeds verder dicht. Er dreigt een moerasgebied te ontstaan met een centrale watergang. Een zeer ongewenste ontwikkeling die de biodiversiteit van het oostelijk parkgebied, het zogenaamde Terra Incognita, niet ten goede komt. Klik op deze link om het dronebeelden van de waterplas te zien. https://youtu.be/pdNiMlYYlUA
 

Biodiversiteit en belevingswaarde
Het bestuur is van mening dat de inrichting van de waterplas juist bij moet dragen aan de biodiversiteit van het gebied. De combinatie van een doorstromende watergang en stilstaand water zorgt voor de nodige variatie. Zo is er meer kans op verschillende soorten planten en waterdieren: meer biodiversiteit dus. Deze beoogde ontwikkeling komt ook de belevingswaarde van het gebied ten goede. Dat weegt zwaar voor ons als bestuur om dat we veel lovende reacties krijgen over dit deel van het park.

Oplossing
De gemeente en waterschap Vallei-Veluwe onderschrijven de wens van het bestuur om een deel van de waterplas open te houden. Ook over de oplossing bestaat geen verschil van inzicht. Om het doel te bereiken moet een deel van 1.000 tot 1.500 m2 worden gemaaid en vervolgens uitgediept tot circa 1,25 m. De reguliere middelen voor het beheer van de waterplas zijn echter onvoldoende om dit doel te realiseren.

Samen de schouders eronder
Om de maximale biodiversiteit toch te realiseren is afgesproken om gezamenlijk te zoeken naar mogelijkheden om het doel te bereiken. Onder leiding van stadsdeelmanager Jos van Nuenen wordt een overzicht gemaakt van de benodigde werkzaamheden in een beknopt plan van aanpak. Aan de hand hiervan zal bij twee partijen een offerte worden aangevraagd.

Kosten verdelen
Op basis van de beste offerte zal overleg plaatsvinden over de bijdragen die de verschillende partijen kunnen leveren. Er moet in ieder geval op worden gerekend dat de gemeente en het waterschap niet het gehele bedrag zullen kunnen dragen. Wij gaan zelf op zoek naar externe subsidiebronnen, sponsoren en particuliere steun, bijvoorbeeld via crowdfunding.

Morgen klaar?
Het is helaas onmogelijk om het werk op korte termijn uit te voeren. Voordat de opdracht kan worden verstrekt moet nog veel worden onderzocht, overlegd en voorbereid. Gezien de kwetsbare natuur rondom de waterplas kunnen de werkzaamheden ook niet op elk willekeurig moment plaatsvinden. De maanden september en oktober zijn de meest aangewezen maanden om het werk uit te voeren.
Najaar 2019 zou natuurlijk fantastisch zijn. Met de vaste overtuiging dat onze wens uiteindelijk wordt gerealiseerd lijkt najaar 2020 echter meer realistisch.